CURRENT ISSUE:
Current Issue

Volume -  9        |       Issue -  4
Online since  Thursday, Nov 28, 2019
Accessed  2204   times.

 Download Cover Image

ORIGINAL ARTICLES
Authors:   Shailesh H. Lunkad, Surajj Sarode
DOI: 10.5958/2231-5691.2019.00037.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   219  (html)       Private Access
Authors:   Kanchan R Pagar, Sarika V Khandbahale, Poonam M Kasar
DOI: 10.5958/2231-5691.2019.00046.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   172  (html)       Private Access
Authors:   Sherin A. Hameed, Joyamma Varkey, P. Jayasekhar
DOI: 10.5958/2231-5691.2019.00047.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   163  (html)       Private Access
Authors:   D. Sunitha, P. Anusri, M. Sudhakar
DOI: 10.5958/2231-5691.2019.00048.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   182  (html)       Private Access
Authors:   Hiral J. Varachhiya, Rohan K. Barse, Suresh Jain
DOI: 10.5958/2231-5691.2019.00038.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   184  (html)       Private Access
Authors:   Dhara Vashi, Suresh Kumar
DOI: 10.5958/2231-5691.2019.00039.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   174  (html)       Private Access
Authors:   Akula Srinivas, Tayyaba Mahtab, Sayeeda Tabasum, Abrar, K. Jyothi
DOI: 10.5958/2231-5691.2019.00040.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   173  (html)       Private Access
Authors:   Ashok Thulluru, C. Madhavi, K. Nandini, S. Sirisha, D. Spandana
DOI: 10.5958/2231-5691.2019.00041.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   166  (html)       Private Access
Authors:   Mayur S. Jain, Shashikant D. Barhate
DOI: 10.5958/2231-5691.2019.00042.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  2  (pdf),   180  (html)       Private Access
Authors:   Rahul P. Jadhav, Manohar D. Kengar, Nikita R. Nikam, Suraj B. Kumbhar, Shubham B. Devkar, Mangesh A. Bhutkar
DOI: 10.5958/2231-5691.2019.00043.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   184  (html)       Private Access
Authors:   T. Naga Ravi Kiran, A. V. S Madhulatha, J. N. Suresh Kumar, P. Udaya Sri
DOI: 10.5958/2231-5691.2019.00044.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   162  (html)       Private Access
Authors:   P. Lalitha, V. Sachithanandam, N. S. Swarnakumar, R. Sridhar
DOI: 10.5958/2231-5691.2019.00045.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   201  (html)       Private Access


Visitor's No. :   196967